За родителите

Може да бъде изображение с 1 човек

В Частна Детска градина с изучаване на английски език- Русе , родителите имат право да изказват мнение и препоръки във връзка с възпитанието и обучението на своите деца.
Също така родителите са длъжни да оказват съдействие за опазване чистотата и реда в помещенията и двора на детското заведение и се съобразяват с изискванията на РЗИ и разпоредбите на директора.
Задължение на родителите е да оказват съдействие на учителите и медицинските специалисти при изграждането на
необходимите здравно-хигиенни навици на децата.

Като родител, то Вие сте длъжен да:
• Уведомявате своевременно за заразни заболявания на детето си.
• Не водите на градина болни или недоизлекувани децата си.

• Съобщавате за специфични временни или трайни алергии, хранителни, хигиенни или други навици на детето.


Детската градина и учителите не носят отговорност за живота и здравето на дете, чиито родители умишлено са укрили данни за сериозно, вродено, хронично или друго заболяване (епилепсия,психични отклонения, вродени аномалии и др.), застрашаващи пряко или косвено живота на детето.
Като родители сте длъжен да спазвате всички изисквания на Правилника за вътрешен ред на детското
заведение.