Ред и правила

ПРАВИЛНИК за вътрешния ред и дейността на ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- РУСЕ

1. Този правилник урежда организацията, реда, правилата и условията за дейността в ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- РУСЕ, като се отчитат особеностите в дейността и спецификата на обучението за подрастващи.
2. Целта на правилника е да се създаде такава форма на организация на работа, която да гарантира постигането на качество и ефективност на обучението в детската градина, опазване на живота и здравето на децата, както и за защита на техните лични права, спазване на учебна дисциплина, пълно и рационално използване на работното време, организацията на работа, плащанията и сроковете на плащане.
3. ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- РУСЕ осигурява подготовка, контрол на домашните работи и упражнения на ученика за следващият учебен ден, спомага за изграждане мирогледа на подрастващите и за усвояване и формиране на общо хуманни и национални ценности.
4. Правилникът се изменя и допълва по реда на неговото приемане.
5. Правилникът е задължителен за Управителя, всички възпитатели, ученици на територията на частната детска градина и техните настойници. 

II. Организационни форми 

1. Обучението в ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- РУСЕ се осъществява целогодишно на петдневна работна седмица.
2. ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- РУСЕ осигурява обяд кетъринг от частна детска кухня.
3. Приемът във всяка група е до 10 деца.
4.Приемът на децата в ДГ се осъществява, както следва:
• Подаването на заявления и записването на децата в ДГ се извършва чрез информационната система в сайта на Градината – https://preschool-ruse.eu/ или на място.

III.Работно време
1. ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- РУСЕ – работи от понеделник до петък през цялата година, включително и ваканциите с работно време от 7.00 ч. до 18.30 ч.

IV. Задължения на възпитателите 

IV. Задължения на децата учащи в градината 

1. Да се явяват в частната детска градина не по-късно от 8.30ч. за започване на закуска.
2. Да полагат грижи за усвояване на учебния материал.
3. Да спазват дисциплина в работните помещения.
4. Да се явяват на обученията чисти и в приличен външен вид.
5. Да не внасят в работните помещения ненужни за учебния процес и опасни за здравето вещи.
6. Да пазят личните си вещи. За изгубени вещи извън частната детска градина, градината не носи отговорност.
7. Да опазват имуществото на частната детска градина.
8. Да уважават личното достойнство на учителите и съучениците си и да не прилагат форми на психическо или физическо насилие върху тях. Накърняване достойнството и авторитета на възпитателите е недопустимо. 

V. Задължения на родителите 

1. Да съдействат и оказват помощ на възпитателите при нужда в процеса на обучение.
2. Да поддържат връзка с възпитателите, да се осведомяват за състоянието на децата си.
3. Да спазват сроковете за заявки и плащания по услугите
4. Да уведомяват Директора на частната детска градина за констатирани нарушения и проблеми в работните помещения и учебната дейност в образователния център.
5. Да търсят съдействие от Директора на частната детска градина за разрешаване на възникнали конфликти.
6. Да уведомят Директора и предоставят писмено пълномощно на лицето, което ще вземе детето от детската градина, в случаите, когато същото не е посочено в заявлението. 

VІ. Срокове за записване, дължими такси

1. Записване в Частна Детска Градина с Изучаване на Английски език
1.1. Директора на частната детска градина си запазва правото да променя размера на таксите, като уведомява родителите или настойниците.
1.2. Таксите в ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се заплащат в пълният им размер и в срокове както следва:
1.2.1. Месечната такса се заплаща до 5-то число на предходния месец.
1.2.2. Месечната такса е в размер на 360 лв. .
1.3. При незаплащане на таксата до 25-то число на предходния месец, ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-РУСЕ си запазва правото едностранно да прекрати договора от следващия ден.

2. Обяд 

2.1.Всяко дете получава топъл три степенен обяд и био отгледан плод.

2.2 Обядът се осигурява от лицензирана частна детска кухня.

2.3. Обядът се сервира в еднократни пластмасови кутии за всяко дете.

2.4 Частна Детска Градина с изучаване на английски език предлага и специализирано меню за деца вегетарианци, деца с непоносимост към яйца и лактоза.

Утвърден: Мая Христова, Директор на ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Русе

гр. Русе, 01.06.2014 г

.

Правила за работа в ЧДГ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-РУСЕ, в условията на епидемична обстановка за учебната 2020/2021 г.

Главната цел при възстановяване приема на деца в ДГ е безопасността, опазването и защитата здравето на децата.Тези правила са разработени следствие необходимостта всички участници в предучилищното образование да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка, да носят отговолност за ограничаване на заразяванетои за опазване на здравето-своето, на своите близки и на околните.

Правилата ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемиологичната ситуация.