Мисия и визия

Нашата мисия е ….

ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-РУСЕ е подготвителна институция в системата на народната просвета и частното образование, където се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас.
Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка,като работим по авторски учебни програми които ще осигурят готовност на децата за училище.
Нашите специалисти се грижат за усвояването и формирането на общочовешки и национални ценности на децата, развиваме индивидуалността и стимулираме творческите заложби, духовно, физическо и социално развитие на децата от 3 до 7 годишна възраст.
ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- РУСЕ осъществява интеркултурно образование, стимулира толерантността и сътрудничество, уважение и приемане на културни национални ценности.

Визия….

ВИЗИЯТА  на ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК е тази на образовани,  компетентни, щастливи и самоуверени, талантливи деца- знаещи, можещи, деца с култура и ценности полезни за обществото.

                  Частна детска градина на истински щастливи деца, учители, родители. Уникално, със собствен стил, облик и нововъведения, удовлетворяващи желанията на родителите и потребностите на децата, записване и отписване на децата по желание на родителите.

                  Знания и умения, подчинени на ключовите компетенции в съответствие с европейските ценности за личностен просперитет на деца и учители, насочено към позитивно общуване между различните субекти, постигане на личен успех на детето.

                Високо качествена работа на педагогическия  екип с педагогическа кауза, с творчески подход и всеотдайност към децата и стремеж към самореализация и себеутвърждаване, пазарно поведение и прагматична нагласа, повишаване на квалификацията и образованието.  Представяне на добри педагогически практики пред родителската общественост – педагогически ситуации, празници, тържества и др. творчески изяви на децата. Използване  на иновативни техники – мултимедия за постигане на образователните цели. Семейството – гарант и опора за благоденствието на децата, за постигане на бързо, сигурно и пряко благополучие и комфорт на децата.   Сътрудничество и координация с всички управленски фактори и социални партньори  за иновативен образователен мениджмънт. Партниране с родителите, юридически и физически лица, държавна и общинска власт и всички, които имат повишена социална роля и отговорност във връзка със социално-личностното благополучие и просперитет на децата.