Безопасност на движението по пътищата

Образователна игра по време на час БДП в ЧДГ с изучаване на английски език-Русе

Учебната 2020-2021 г. ще постави още по-отчетливи темите и целите на новите програми по БДП в предучилищното образование, структурирани по тематични направления, области на компетентност, включени в годишно месечно разпределение по БДП за всяка група.

Дейностите в ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- РУСЕ, свързани с БДП са насочени към придобиване на конкретни знания, умения и отношения от децата, към спазване на обществени правила и норми за лична и колективна безопасност на пътя. Заложените от учителите задачи и тематични игри осигуряват  системно надграждане през цялата учебна година.

Придобиването на компетентности по БДП е част от интердисциплинарен комплекс на гражданското, здравното и интеркултурното предучилищно образование и обхваща работата на учителите по време на педагогически ситуации, организиране на изложби, както и множество проектни дейности, съвместно с родителите.


ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО БДП , КОИТО ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В ЧДГ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПОСТИГАТ СА :

1.Изграждане у децата на конкретни представи за участници в движението; светлините на светофара и съдържанието на достъпни пътни знаци; основни правила за безопасно движение.
2. Изграждане на умения да проектират в последователност действия при пресичане на пътното платно.
3. Да демонстрират желание да регулират поведението си съобразно правила и норми за безопасно движение.
4. Да проявяват положително емоционално отношение към труда на хората, които се грижат за безопасността, живота и сигурността на участниците в движението.

Част от образователна игра по време на час БДП-  ,,Кой съм аз и какво означавам“ .