Прием

Условия за прием

В ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-РУСЕ се приемат деца между 3 и 7 годишна възраст. Приемът при нас е целогодишен, като при наличие на свободни места в съответната група. 


Необходими документи за прием в детската градина:

 Детето може да постъпи в ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- РУСЕ за предучилищно образование не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишна възраст.

Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират вида на организацията на предучилищно образование по чл. 14 от Наредба № 5 от 03.06.2016г за предучилищното образование.

 Записването на децата за предучилищно образование се извършва целогодишно при спазване на условията   от тази наредба  със следните документи:
1. Заявление от родителите;
•    Заявленията се завеждат с входящ номер в Регистър за прием на децата.
•    Заявленията, които не могат да бъдат удовлетворени, остават като чакащи резерви по реда на тяхното подаване.
•    Заявления за приемане на деца в първа възрастова група за следващата учебна година се подават от 1 януари до 30 юли на текущата календарна година.
2. Копие от удостоверението за раждане на детето;
3. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
4. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детската градина;
6. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ,бр. 45от2005г.);
7. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
8.  При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.


Приемът на документите се извършва от директора или упълномощено от него лице, които издават пореден входящ номер на заявлението.

Приетите в първа група деца постъпват през месец септември .
При записване на детето, родителят (настойникът) се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на детската градина.
 
Броят на групите и броят на децата в група в детските градини се определят от директора на детската градина, след съгласуване с педагогическия съвет.

Прием 2021-2022

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите ще се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:
– здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, ще се изисква:
-При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат
за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.