Записване

Прием на децата, права и задължения на родителите

Може да бъде изображение с 4 души, дете, стоящи хора и на закрито


Приемът на децата в ДГ се осъществява, както следва:

• Подаването на заявления и записването на децата в ДГ се извършва чрез информационната система в сайта на Градината – https://preschool-ruse.eu/
• Директорът на ДГ обявява в системата брой места в детската градина и свободни места за прием по възрастови групи в срок до последния работен ден на месец декември на текущата календарна година. Броят на свободните места се актуализира своевременно при настъпили промени.
Сроковете за подаване на заявления и записване на децата в ДГ се обявяват за всяка година в информационната система.
• Деца с хронични заболявания се приемат от комисия, назначена със заповед на директора, която
се състоиот 3 члена, със задължителното участие на педагог и медицинско лице.

Записването на дете в ДГ се извършва на място по следния начин:

  1. подаване на писмено заявление;
  2. подаване на всички документи описани в заявлението;
  3. медицински документи.
Няма налично описание.
Няма налично описание.

Децата от подготвителна група се преместват в друга детска градина с удостоверение за преместване.
Децата от Подготвителните групи/5 и 6годишни, могат да отсъстват през учебната година само
по уважителни причини, като отсъствията се извиняват: